Laman

Selasa, 01 April 2014

“Syari'at nabi Muhammad SAW = Syari'at + Thareqat +Hakikat”..

“Syari'at nabi Muhammad SAW =
Syari'at + Thareqat +Hakikat”..
Sebagaimana Sabda-nya :
Syari'atul aqwali (Syari'at itu perkataan-ku).Thariqatul ahwali (Thariqat itu perbuatan-ku).Hakikatul rasyumali(Hakekat adalah keadaan batin-ku)…Maksudnya :...
SYARI'AT adalah ilmu dari seluruh ajaran yang telah disampaikan melalui ucapan.THARIQAT adalah cara atau jalan yang ditempuh dalam
meng-amal-kan Syariat.
HAKIKAT adalah tingkat kesadaran spiritual serta derajat atau maqam yang dicapai...Maka.....
MA'RIFAT itulah hasil-nya..Begitu pula tentang Islam, Iman dan Ikhsan.....
Islam berkembang menjadi Ilmu Fikih..
Iman berkembang menjadi Ilmu Kalam.
Ikhsan berkembang menjadi Ilmu Tasawwuf....
Jadi .....
Berbicara mengenai Tasawuf adalah berbicara tentang tujuan atau Hakikat dari Agama..Agama yang tidak berhenti pada syari'at saja.... TETAPI.....
Syar'at nabi Muhammad SAW yang mencakup Syari'at +Thariqat + Hakikat.................salam'alaika.........