Laman

Selasa, 09 Januari 2018

Shalawat dengan 201 Nama Rasululllah SAW.


(disadur dari kitab "Dalailul Khairat")
Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Alhamdulillaahirabbil 'aalamiin.
Wahasbiyallaahu wa ni'mal wakiil. Walaa haula walaa quwwataillaa billaahil 'aliyyil 'adziim. Allaahumma innii ubri-u ilaika min hauli waquwwati ilaa haulika wa quwwatika.
Allaahumma innii aqrabu ilaika bish-shalaati 'alaasayyidinaa Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasuulika sayyidil mursaliin shallallaahu 'alaihi wa 'alaihim ajma'iina imtitsaalan li amrika wa tash-diiqanlahu mahabbatan fiihi wa syauqan ilaihi wa sallama ahlan lidzaalikafataqabbalhaa minnii bifadhlika waj'alnii min 'ibaadikash shaalihiin.
Wawaffiqnii liqira-atika 'aladdawaami bijaahihi 'indaka washallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa aalihi wa shahbihii ajma'iin.
Allaahumma shalli wasallim wabarik 'alaa manismuhuu :
1. Sayyiduna Muhammad,
2. Sayyiduna Ahmad,
3. Sayyiduna Haamid,
4. Sayyiduna Mahmuud,
5. Sayyiduna Ahyad,
6. Sayyiduna Wahiid,
7. Sayyiduna Maahin ,
8. Sayyiduna Haasyir,
9. Sayyiduna 'Aaqib,
10. Sayyiduna Thaaha,
11. Sayyiduna Yaasiin,
12. Sayyiduna Thaahir,
13. Sayyiduna Muthahharu,
14. Sayyiduna Thayyib,
15. Sayyiduna Sayyid,
16. Sayyiduna Rasuul,
17. Sayyiduna Nabiyi,
18. Sayyiduna Rasuulurrahmah,
19. Sayyiduna Qayyim,
20. Sayyiduna Jaami',
21. Sayyiduna Muqtafi,
22. Sayyiduna Muqaffi,
23. Sayyiduna Rasuulul Malaahim,
24. Sayyiduna Rasulurraahah,
25. Sayyiduna Kaamil,
26. Sayyiduna Ikliil,
27. Sayyiduna Mudatsir,
28. Sayyiduna Muzammil,
29. Sayyiduna 'Abdullaah,
30. Sayyiduna Habiibullaah,
31. Sayyiduna Shafiyyullaah,
32. Sayyiduna Najiyyullaah,
33. Sayyiduna Kaliimullaah,
34. Sayyiduna Khaatamul Anbiya,
35. Sayyiduna Khaatamurrusul,
36. Sayyiduna Muhyii,
37. Sayyiduna Munajin,
38. Sayyiduna Mudzakkir,
39. Sayyiduna Naashir,
40. Sayyiduna Manshuur
41. Sayyiduna Nabiyyurrahmah,
42. Sayyiduna Nabiyyuttaubah,
43. Sayyiduna Hariishun 'alaikum,
44. Sayyiduna Ma'luum,
45. Sayyiduna Syaahir,
46. Sayyiduna Syaahid,
47. Sayyiduna Syahiid,
48. Sayyiduna Masyhuud,
49. Sayyiduna Basyiir,
50. Sayyiduna Mubasysyir,
51. Sayyiduna Nadziir,
52. Sayyiduna Mundziir,
53. Sayyiduna Nuur,
54. Sayyiduna Siraaj,
55. Sayyiduna Mishbaah,
56. Sayyiduna Hudaa,
57. Sayyiduna Mahdiy,
58. Sayyiduna Muniir,
59. Sayyiduna Daa'in,
60. Sayyiduna Mad'uu,
61. Sayyiduna Mujiib,
62. Sayyiduna Mujaab,
63. Sayyiduna Hafiyyu,
64. Sayyiduna 'Afuwwu,
65. Sayyiduna Waliyyu,
66. Sayyiduna Haqqu,
67. Sayyiduna Qawiyyu,
68. Sayyiduna Amiin,
69. Sayyiduna Ma'muun,
70. Sayyiduna Kariim,
71. Sayyiduna Mukarram,
72. Sayyiduna Makiin,
73. Sayyiduna Matiin,
74. Sayyiduna Mubiin,
75. Sayyiduna Muammil,
76. Sayyiduna Washuul,
77. Sayyiduna Dzuu Quwwah,
78. Sayyiduna Dzuu Hurmah,
79. Sayyiduna Dzuu Makaanah,
80. Sayyiduna Dzuu 'Izz,
81. Sayyiduna Dzuu Fadhlin,
82. Sayyiduna Muthaa',
83. Sayyiduna Muthii',
84. Sayyiduna Qadamu Shidqin,
85. Sayyiduna Rahmah,
86. Sayyiduna Busyraa,
87. Sayyiduna Ghautsu,
88. Sayyiduna Ghaitsu,
89. Sayyiduna Ghiyaats,
90. Sayyiduna Ni'matullaah,
91. Sayyiduna Hadiyatullaah,
92. Sayyiduna ‘Urwatuuts qaa,
93. Sayyiduna Shiraatullaah,
94. Sayyiduna Shiraathun Mustaqiim,
95. Sayyiduna Dzikrullaah,
96. Sayyiduna Saifullaah,
97. Sayyiduna Hizbullaah,
98. Sayyiduna An-Najmuts Tsaaqib,
99. Sayyiduna Musthafaa,
100. Sayyiduna Mujtabaa,
101. Sayyiduna Muntaqaa,
102. Sayyiduna Ummiy,
103. Sayyiduna Mukhtaar,
104. Sayyiduna Ajiir,
105. Sayyiduna Jabbaar,
106. Sayyiduna Abul Qaasim,
107. Sayyiduna Abuth Thaahir,
108. Sayyiduna Abuth Thayyib,
109. Sayyiduna Abu Ibraahiim,
110. Sayyiduna Musyaffa',
111. Sayyiduna Syafii',
112. Sayyiduna Shaalih,
113. Sayyiduna Mushlih,
114. Sayyiduna Muhaimin,
115. Sayyiduna Shaadiq,
116. Sayyiduna Mushaddiq,
117. Sayyiduna Shidqu,
118. Sayyiduna Sayyidul Mursaliin,
119. Sayyiduna Imaamul Muttaqiin,
120. Sayyiduna Qaidul Ghurril Muhajjaliin,
121. Sayyiduna Khaliilur Rahmaan,
122. Sayyiduna Baarru,
123. Sayyiduna Mubarru,
124. Sayyiduna Wajiih,
125. Sayyiduna Nashiih,
126. Sayyiduna Naashih,
127. Sayyiduna Wakiil,
128. Sayyiduna Mutawakil,
129. Sayyiduna Kafiil,
130. Sayyiduna Syafiiq,
131. Sayyiduna Muqiimus Sunnah,
132. Sayyiduna Muqaddas,
133. Sayyiduna Ruuhul Qudus,
134. Sayyiduna Ruuhul Haqqi,
135. Sayyiduna Ruuhul Qisthi,
136. Sayyiduna Kaafin,
137. Sayyiduna Muktafi,
138. Sayyiduna Baliigh,
139. Sayyiduna Muballigh,
140. Sayyiduna Syaafin,
141. Sayyiduna Waashil,
142. Sayyiduna Maushuul,
143. Sayyiduna Saabiq,
144. Sayyiduna Saa 'iq,
145. Sayyiduna Haadin,
146. Sayyiduna Muhdin,
147. Sayyiduna Muqaddam,
148. Sayyiduna 'Aziiz,
149. Sayyiduna Faadhil,
150. Sayyiduna Mufadhdhal,
151. Sayyiduna Faatih,
152. Sayyiduna Miftaah,
153. Sayyiduna Miftaahur Rahmah,
154. Sayyiduna Miftaahul Jannah,
155. Sayyiduna 'Alamul Iimaan,
156. Sayyiduna 'Alamul Yaqiin,
157. Sayyiduna Daliilul Khairaat,
158. Sayyiduna Mushahhihul Hasanaat,
159. Sayyiduna Muqiilul 'Atsaraat,
160. Sayyidina Shafuuhun 'aniz-Zallaat,
161. Sayyidina Shaahibusy Syafaa’aah,
162. Sayyiduna Shaahibul Maqaam,
163. Sayyiduna Shaahibul Qadam,
164. Sayyiduna Makhshuushun bil 'Izz,
165. Sayyiduna Makhshuushun bil Majd,
166. Sayyiduna Makhshuushun bisy Syaraf,
167. Sayyiduna Shaahibul Wasiilah,
168. Sayyiduna Shaahibus Saif,
169. Sayyiduna Shaahibul Fadhiilah
170. Sayyiduna Shaahibul Izaar,
171. Sayyiduna Shaahibul Hujjah,
172. Sayyiduna Shaahibus Sulthaan,
173. Sayyiduna Shaahibur Riddaa,
174. Sayyiduna Shaahibud Darajatir Raafi’ah
175. Sayyiduna Shaahibut Taaj
176. Sayyiduna Shaahibul Mighfaar
177. Sayyiduna Shaahibul Liwaa-i
178. Sayyiduna Shaahibul Mi'raaj
179. Sayyiduna Shaahibul Qadhiib,
180. Sayyiduna Shaahibul Buraaq,
181. Sayyiduna Shaahibul Khaatam,
182. Sayyiduna Shaahibul 'Allaamah,
183. Sayyiduna Shaahibul Burhaan,
184. Sayyiduna Shaahibul Bayaan,
185. Sayyiduna Fashiihul Lisan,
186. Sayyiduna Muthahharul Janaan,
187. Sayyiduna Ra-uuf,
188. Sayyiduna Rahiim,
189. Sayyiduna Udzunu Khairin,
190. Sayyiduna Shahiihul Islaam,
191. Sayyiduna Sayyidul Kaunain,
192. Sayyiduna ‘Ainun Na'iim,
193. Sayyiduna ‘Ainul Ghurri,
194. Sayyiduna Sa'dullah,
195. Sayyiduna Sa'dul Khalqi,
196. Sayyiduna Khaathibul Umami,
197. Sayyiduna 'Alamul Huda,
198. Sayyiduna Kasyiiful Kurab,
199. Sayyiduna Rafii'ur Rutab,
200. Sayyiduna 'Izzul 'Arab,
201. Sayyiduna Shaahibul Faraj, Shallallahu Alaihi Wa Alih
Sayyiduna Asyraful Anbiyaa wal Mursaliin.
Walhamdulillaahi Rabbil 'Aalamiin.
Allaahumma yaa Rabbi bijaahi nabiyyikal musthafawarasuulikal murthadha thahhir quluubanaa min kulli washfin yubaa'iduna 'anmusyaahadatika wamahhabatika wa amitnaa 'alas sunnati wal jamaa'ati wasysyauqiilaa liqaa-ika yaa dzal jalaali wal ikraam.
Washallallaahu 'alaa sayyidinaa wasallama tasliiman walhamdulillaahi rabbil 'aalamin.