Laman

Jumat, 15 September 2017

KETIKA NI'MAT ITU SEBAGAI MUSIBAH DAN ADZAB.

Assalaamu 'alaikum
Wa rahmatullaahi
Wa barakaatuh "
.
.
MIN JAHLIL MURIIDI YUSII-AL ADABA FATU-AKH-KHARUL 'UQUUBAU 'ANHU FAYAQUULU :
LAW KAANA HAADZAA SUU-A ADABIN LAQUTHI'AL AMDAADU WA AWJABAL IB'AADU FAQAD YUQTHA'UL MADADU 'ANHU MIN HAYTSU LAA YASY'URU
WA LAW LAM YAKUN ILLAA MAN'UL MAZIIDI WA QAD YUQAAMU MAQAAMAL BA'DI WA HUWA LAA YADRII
WA LAW LAM YAKUN ILLAA AN YUKHALLIYAKA WA MAA TURIID.
.
" Diantara tindakan bodoh orang yang berkehendak mendekati Allah adalah :
Berburuk budi pekerti.
Apabila ditangguhkan hukuman kepadanya, ia berkata :
" Seandainya apa yang kuperbuat itu, termasuk dosa besar, tentu Allah memutuskan bantuan kepadaku yang menyebabkan aku jauh dari-Nya."
Terkadang pemberian keni'matan itu, sebenarnya telah diputus darinya, tanpa ia menyadarinya. Sekalipun hanya tidak mendapatkan tambahan Terkadang pemberian keni'matan itu, sebenarnya telah diputus darinya, tanpa ia menyadarinya. Sekalipun hanya tidak mendapatkan tambahan yang baru.
Dan terkadang tanpa ia sadari pula, sebenarnya ia tidak berada ditempat yang sangat jauh dari Allah. Jika tidak begitu, maka, pemutusan ni'mat itu ialah Anda.
Dibiarkan dipermainkan hawa nafsu."
.
""""""""""""""""""""
Yang demikian ini para Ikhwani & Akhwati adalah.....
.
Merupakan bentuk Istidrad...
Sebagaimana yang sudah kami kemukakan kemarin.
Keburukan ihwal seorang murid atau seorang hamba, yang hendak menuju kepada Allah Ta'ala, menyebabkan ia tersiksa.
.
Adapun wujud siksaan itu, bisa bermacam-macam bentuknya. Diantaranya :
Siksaan itu, adakalanya datangnya disegerakan. Ataupun sebaliknya, ditangguhkan terlebih dahulu, bisa jadi berupa siksaan zahiriah yang nyata-nyata terlihat atau siksaan secara samar dan halus.
.
""""""""""""""""""""
Adapun hukuman yang jelas dan nyata adalah :
Berupa siksaan yang terlihat jelas.
Sedangkan hukuman secara halus adalh :
Hukuman berupa adanya hijab antara seorang hamba dengan Allah.
.
Hukuman adzab dan jelas itu, bagi orang-orang yang ahli berbuat dosa dan kemaksiatan.
Sedangkan hukuman yang berupa, adanya hijab itu, bagi orang-orang yang buruk adabnya terhadap Allah Ta'ala.
.
""""""""""""""""""""
Hukuman yang samar itu, bisa jadi menyakitkan bagi orang-orang yang hendak menuju kepada Allah, daripada hukuman yang berupa adzab yang nyata bagi pendosa. Sebagaimana sebuah contoh hukuman yang bersifat halus ('uquubatul khafiyah).
Sebagaimana yang kami jelaskan itu adalah :
.
" Terputusnya keni'matan sebagai anugerah dari seorang hamba, dan ditempatkannya pada maqam yang jauh dari Allah Ta'ala."
.
"""""""""""""""""""""
Ikhwan & Akhwati *
.
.
Bila kita yang mau mendekatkan kepada Alah, ditimpa hukuman semacam ini, lalu kita tidak segera mendapatkan pertolongan dan rahmat dari-Nya, maka :
.
" Membuat kita terjatuh dan terlempar dari pandangan rahmatullah."
.
.
Sementara adanya hijab dihati kita, membuat perubahan yang amat drastis, dari rasa nyaman beribadah menjadi gelisah.
Dari kehalusan rasa menjadi kasar dan bengis. Dari kehalusan cahaya terjerembab dalam kelautan kegelapan.
Matahari kema'rifatan kita, menjadi dimakan gerhana.
.
"""""""""""""""""""""
Jika begini Ikhwani & Akhwati *
.
.
Sangat sulit bagi kita untuk kembali pada keadaan semula.
Ketika kondisi keterbukaan hijab atas yang ghaib itu tertutup, dan tidak lagi ada kejelasan yang nyata bagi kita,, maka :
.
" Cahaya dan pelita hati kita yang menjadi pasukan, dan senjatan kita telah padam."
.
Terputuslah kita dari pertolongan dan rahmat Allah.. Hingga akhirnya kita menjadi rendah dan hina.
Keluar dari wilayah ke sufian, dipermainkan syaitan dalam gelimang nafsu jahat.
.
NA'UUDZU BILLAAHI MIN ZALIK
.
""""""""""""""""""""
Jadi para Ikhwani & Akhwati *
.
Jika Allah memperingatkan seorang hamba itu mengenai hubungannya dengan-Nya, berarti :
.
" Allah tidak menunjukkan belas-kasih-Nya kepada orang itu, adalah :
Pertanda bagi si hamba, agar ia cepat sadar. Kembali pada jalan yang diridhai-Nya.
Hendaklah ia bersegera menadahkan tangannya. Dan menyiapkan hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Ta'ala. Yang akan dilimpahkan kepadanya."
.
"""""""""""""""""""
Diantara tanda-tanda yang dapat meIjadi syarat bagi seorang hamba yang telah menerima hidayah-Nya adalah :
.
- Dalam segala hal yang berkaitan dengan ibadahnya.
Ia selalu mendapat petunjuk dan bimbingan, hingga mudah mengerjakannya.
.
- Selalu mendapat kesempatan baik, dan kelonggaran waktu untuk mencapai keridhaan Allah dengan beribadah, melalui bermacam hal amal ibadah.
.
- Selalu terhindar dari berbuat maksiat, ketika kakinya hendak tergelincir. Atau pada saat keinginan untuk melakukannya.
.
- Pemikirannya bersih dari kehendak dunia, serta mudah baginya untuk mendapatkannya apabila ia berkeinginan untuk mendapatkannya yang diridhai Allah.
Dalam segala halnya, ia selalu merasa butuh hanya kepada Allah, dan pintu-pintu rahmat Allah pun terbuka baginya.
.
.
.
Nah Ikhwan & Akhwati *
.
Semoga keterangan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua, agar kita selalu mensyukuri ni'mat hidup dalam beramal.
Ma'af, lama tidak hadir dimedia kami. Karena sibuk diluar.
.
Aamiin @

Kamis, 07 September 2017

BERSYUKUR AWAL DARI KETENANGAN JIWA


Ketahuilah! Bahwa ketenangan itu tidak akan didapatkan sebelum benar–benar menikmati hidup ini. Merasakan bahwa hidup ini pasti ada arti dan makna. Rasakanlah bahwa hidup ini adalah Anugrah yang mencerminkan Kasih Sayang Allah.
Sebab permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi di dalam dunia ini hanyalah sebagai fase/tahapan–tahapan dari penampakan Ujud Tuhan. Ibarat seorang pembuat keris, ia akan membakar dan menempa besi kemudian di bentuk untuk menjadi sebuah keris yang indah. Begitu pula halnya manusia, ujian–ujian dan cobaan adalah merupakan tempaan–tempaan dari Allah sebagai tanda Cinta Kasih Nya. Kalau sudah begitu kenyataannya, mengapa kita tidak menerimanya dengan lapang dada?.
Allah SWT berfirman :
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS, Ibrahim : 7)
Terkadang banyak yang beranggapan bersyukur atas nikmat Allah itu adalah sebatas apa saja yang didapatkannya diluar dari dirinya. Padahal terlebih utama dan untuk pertama kalinya ia harus melihat kepada dirinya sendiri, bahwa apa–apa yang ada pada dirinya zahir dan batin adalah karunia dan nikmat Allah terbesar yang sudah sepantasnya tidak boleh dilupakannya begitu saja. Wajar saja jika Allah memberikan ujian dan cobaan kepadanya untuk mengingatkan hambanya bahwa Allah sangat dekat akan dirinya dengan sangat nyatanya dan sangat dekatnya nikmat Allah pada dirinya yang pada hakikatnya Allah meliputi dirinya zahir dan batin.
Sadarilah! Bahwa segala apa–apa yang ada pada diri kita adalah nikmat Allah. Nafas adalah nikmat Allah, penglihatan nikmat Allah, pendengaran nikmat Allah, penciuman nikmat Allah begitu pula darah yang selalu mengalir disekujur tubuh kita, jantung yang selalu memompanya juga nikmat Allah dan segala apa saja organ–organ tubuh yang bekerja semuanya adalah nikmat Allah, milik Allah, karena Allah dan dengan izin Allah semata.
Siapa saja yang mensyukurinya dengan keyakinan semua yang ada pada dirinya adalah karunia dan nikmat Allah terbesar sebagai landasan cinta kasih Allah kepadanya, maka sebagai penghargaan dari Allah Ia akan menambahkan nikmat Nya yang lain (yaitu karunia Allah yang datang dari luar dirinya, seperti rezeki, jodoh, kedudukan dll). Akan tetapi barang siapa yang lupa akan nikmat karunia Allah yang ada pada dirinya berarti sama halnya ia lupa akan Allah yang memberikan nikmat itu sebagai I’tibar (cerminan) adanya Allah dekat dan meliputi akan dirinya. Lalu bagi siapa yang lupa akan Allah, maka Allah akan menurunkan berbagai macam ujian dan cobaan kepadanya agar mereka bisa sadar dan kembali kepada kebenaran (Allah SWT). Kalau sudah begitu berarti ujian dan cobaan itupun termasuk nikmat Allah, karena datangnya ujian tersebut untuk mengingatkan hambanya agar hambanya menyadari bahwa Allah sayang kepadanya.
Allah SWT mengingatkan kita sampai 31 kali di dalam Firman Nya yang disebutkan di dalam surah Ar–Rahman :
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”.(QS,Arrahman:13,16,18,21,23,25,28,30,32,34,36,38,40,42,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77)
Dan di dalam surah yang lain Allah berfirman :
“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS, An – Nahl : 18)
Sungguh sangat banyaknya nikmat karunia Allah yang sudah diberikan Nya kepada kita, sampai–sampai kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk membaca surah Al–Fatihah berulang kali di setiap kita Shalat dan termasuk salah satu Rukun Shalat yang apabila tidak membaca surah Al – Fatihah maka batal lah Shalatnya. “Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin”. (Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam). Adalah suatu ungkapan yang menjelaskan bahwa apa saja yang ada di seluruh Jagad Raya ini dan apa saja yang ada pada diri kita hendaklah kita sadari semuanya itu adalah nikmat Allah SWT.
Itulah salah satu Rahasia ke Agungan dan Kebesaran Allah tentang di balik ujian dan cobaan. Karena itu syukurilah dengan harapan agar dimantapkan Iman dan Keyakinan serta dibukakan ketentraman dan ketenangan Jiwa. Hidup ini akan nampak indah jika kita mau menerimanya dengan lapang dada apa saja yang datang pada diri kita adalah sebagai bukti Kasih Sayang Allah SWT.
Apabila Allah mendatangkan suatu ujian, tentu itu menurut kadar kemampuan hamba Nya. Tidak akan mungkin Allah menurunkan ujian yang hamba Nya sendiri tidak sanggup untuk memikulnya. Kalaupun kita merasa berat dengan suatu ujian yang didatangkan Allah seolah–olah kita tidak sanggup untuk memikulnya, itu dikarenakan bukan kita tidak mampu untuk memikulnya melainkan karena kurangnya pengetahuan untuk menghadapi ujian tersebut.
Oleh sebab itu menuntut ilmu hukumnya wajib, agar kita mengerti tentang hakikat dari pada ujian–ujian Allah yang datang kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : yang artinya “telah diwajibkan atas kalian menuntut ilmu baik muslim laki–laki maupun muslim perempuan”.
Dan bila Rasa Syukur itu selalu ada dalam hatimu sebenarnya disitulah sebenarnya wujud Cinta Allah telah kamu rasakan... maka sebenarnya kau tak akan merasakan lagi azab, ujian, cobaan, nasib sial.... karena kau merasakannya dengan rasa syukur apapun yang diberikan Allah.... susah maupun senang selalu kau syukuri..... Subhanallah... begitu Indahnya Keagungan Cinta Allah Ya Robb...

Allah Marifatullah

Lafaz Kan ..kalimah NYA ..dlm DADA
Seluruh Alam ... BERSERU menyebut nama NYA
Dgn Nama NYA .. engkau msuk dlm MEDAN
THAUHID
Alam Rohani ...pd diri sendiri ..bukn diri Yg laen
Istbatkanlah ...... bukn tempt dunia ..namun
Alam Akhiradun .... sgl planet n molekul Ghoib
Krena nama Nya ....binasa sgl aza
Salik ini selamat duni akhiri


"RIWAYAT ALAM".. .

.."YAA 'ALIIMUL GHOIB WA SYAHADAH"..
.
..Berbuat lh se suka hatimu d ats dunia ini, ttp kamu pasti akn d balas d akhirat..
.
..Teruskn tenggelam dlm tipuan dunia dn terus kn lh brdosa dn brdosa,, dn brdosa dn brdosa.. .. ttp kamu pasti akn d balas d akhirat..
.
..An-Najm :2 ..مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
2. kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.
.
..Al-Qiyamah : 36 ..أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى
36. Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?
.
..Niat yg buruk jg Allah kabulkn.. niat baik jg Allah kabulkn.. ttp kamu pasti akn d balas d akhirat..
.
..Allah izinkn kebaikkn dn kejahatan berlaku d ats dunia fana ini ats sifat Maha Pemurah NYA..
.
..Hati2 memilih guru ..ikuti guru yg ikuti cara para Nabi.. kerna pd Nabi Muhammad SAW dn Nabi2 sbelumnya itu ada Allah hadirkn Nurullah.. jika kita ikuti ilmu selain para Nabi, kt akn kehilangan Nur itu.. kita akn cuma mndpt ilmu shj..(ilmu tanpa Nur).. ilmu tanpa Nur itu tdk brnilai jk d akhirat..
.
..Az-Zukhruf :36 ..وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
36. Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.
.

..Ganjaran syurga dn neraka itu ats ehsan Allah.. mnusia tiada kuasa..
.
~~~~~~~
..GHOIBUL GHOIB.
.
..Tdk ada yg benar2 ghaib kecuali Allah Yang Maha Ghoib.
.
..Tdk ada yg benar2 ghaib d alam kematian..
.
..Diri sukma itu ghaib d alam nyata ini.. tetapi ia wujud yg nyata d alam slepas mati..
.
..Jin dn syaitan itu ghaib d alam nyata ini, tetapi ia wujud yg nyata d alam slepas mati..
.
..Malaikat itu ghaib d alam ini,, tetapi ia wujud yg nyata d alam slepas mati..
.
..Syurga dn neraka itu ghaib d alam ini, tetapi ia wujud yg nyata d alam slepas mati..
.
..Mnusia akn saksikn syurga dn neraka itu dgn nyata..
.
..Mnusia akn saksikn bidadari dgn nyata..
..
.
..Mnusia perlu mngecilkn kuasa diri dunia(jasad) dgn brpuasa dn mmbesarkn diri bathin(Sukma) dgn Zikrullah..
.
..Az-Zukhruf :27 ..إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
27. tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang menjadikanku; karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku".
.
Surat Az-Zukhruf : 28 ..وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
28. Dan (lbrahim AS.) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.
.
..Az-Zukhruf :4 ..وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ
4. Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.
.
~~~~~~~
"RIWAYAT ALAM"..
.
..Allah lbh dekat dr urat leher.. d mana2 mata mmandang, d situ trdpt keberadaan Allah, kerana Allah Meliputi sekelian wujud..
.
..D mana hati berada, d sana lh Nur Muhammad..
.
..Dn Hati itu benar2 melihat..
.
..D mana Nur Muhammad melihat, Allah juga jd saksi.. se sungguhnya Allah dn Muhammad itu trpisah tiada..
.
..Kita smua sdh d beritau dn d beri ingat.. bhwa Allah itu d mana2.. Allah itu Melihat kita lakukn dosa tatkala kita sdg lakukan nya..
.
..Tiada yg dpt lari drpd Allah.. Allah meliputi..
.
..Tiada yg dpt lari dr kematian ..trmasuklh Malaikat Maut sndiri.. dia akn d perintahkn Allah spy mncabut nyawanya sndiri shgga tiada apa lagi yg wujud kecuali Allah se mata2.. kmbali kpd keadaan yg asal.. Hanya adaSATU wujud,, iaitu Allah se mata2..
.
..Kemudian, Allah akn bangkitkn semula semua yg mati dn ciptakn langit dn bumi yg baru..(Al-Quran, Taurat dn Injil)..
.
~~~~~~~
."IMAN DN TAQWA"..
.
..Ssuatu bangsa itu akn rebah jk tdk berilmu..
.
..Ilmu itu akn musnah jk tdk d amal..
.
..Amal itu jg akn musnah jk tdk d sebar..
.
..Ttp ilmu itu akn lebur d akhirat jk tanpa iman dn taqwa..
.
..Al-A’raf : 3 ..اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).
.
.
..Allah tdk mmandang rupa kamu.. Allah tdk mmandang ilmu kamu.. Allah pandang Hati dn Iman kamu..
.
..Jika kamu benar2 beriman, kamu tdk akn lakukan DOSA..
.
..Jika kamu benar2 beriman, kamu akn brtaubat stiap hari..
.
..Jika kamu benar2 beriman, kamu akn menangis d dlm solat2mu..
.
..Jika kamu benar2 beriman, kamu akan takuti Allah dn tdk takuti jin, syaitan dn skelian makhluk..
.
..Jika kamu benar2 beriman, kamu akn trsedar apakh dunia ini sbenarnya lantas kamu tdk akn berhati dunia lagi..
.
..Allah sdh ingatkn mnusia berulang2kali d dlm Al Quran, apa yg akn trjadi kpd mnusia2 berhati dunia.. dunia ini kejam.. tetapi mnusia itu msh mencintai isi dunia.. sungguh mrk tdk tahu ada kehidupan slepas mati.. Allah tlh hijabkn mrk d mata dn d hati..
.
..Hamba kpd dunia tdk punyai apa2 d akhirat.. selain pembalasan Allah.. bgtu juga kita,, kt tdk pnya apa2 d akhirat selain pembalasan Allah..
.
..Firman Allah ttg mnusia yg brhati dunia dn yg mencintai isi dunia ..:-
.
..Al-A’la : 16
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
16. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
.
..Yunus :7
إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ
7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami,
.
Surat Yunus :8
أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
8. mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.
.
.. An-Nazi’at Ayat 37
فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ
37. Adapun orang yang melampaui batas,
Surat An-Nazi’at Ayat 38
وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
38. dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
Surat An-Nazi’at Ayat 39
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
39. maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).
.
.. Al-Mursalat : 46 ..كُلُواوَتَمَتَّعُواقَلِيلًاإِنَّكُمْمُجْرِمُونَ
46. (Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".
.
..Al-Qiyamah : 20 ..كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
20. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,
.
~~~~~~~
..BERAKHIRNYA RUANG DAN MASA.
.
..Petanda2 akhir zaman semakin bnyak mnzahir pd hari ini.. sdh amat bnyak petanda d beri,, ttp mnusia msh tidur d dlm jaga..
.
..Prmusuhn d antara dua kuasa besar dunia itu semakin trserlah..
.
..Pintu taubat akn tertutup bila perang dunia ke-tiga sdh trcetus.. sdh terlambat buat mrk2 yg msh tdk percaya pd ayat2 Kitabullah..
.
..Perang d Syria itu adalh petanda bermulanya akn merebak mnjd perang "Al-Mulhamah Al-Kubra".. peperangan terbesar dlm sejarah kemanusiaan.. amat ramai mnusia akn pupus.. cuma sdkit akn tggal..
.
..Adakh sudah semakin dekat saatnya berakhir riwayat alam..? Hanya Allah yg Maha Tahu saatnya.. tdk Nabi, tdk Malaikat.. tdk Jibril..Hanya Allah pemegang Rahsia besar itu..
..kita hanya perlu brsedia utk brserah nyawa utk d kembalikan kpd Allah..
.
....Petanda2 sdh bnyk Allah turunkn.. cuma mnusia itu shj yg d butakn olh kehidupn dunia..
.
.
..Al-Qiyamah :10 ..يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ
10. pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat berlari?"
.
~~~~~~~
.
..Nabi Allah Khidir AS mmberikn syarat kpd Nabi Musa AS.."Jika kamu mau belajar dariku, jangan kamu terima ajaranku kecuali kamu yakini nya"..dn "Jangan brtanya"..
...Bgtu jg dgn penulis ini.. usah terima bulat2 apa yg d tulis ini, kecuali kamu percaya dn yakin dgn apa yg d tulis.. jk ada trdpt was2 d hati kamu, abaikn penulisan ini,, jgn baca.. sila tinggalkn status ini.. moga Allah mmberi petunjuk kpd pembaca..Aamiin.
.
.....Al-Baqarah : 242 ..كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
242. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.
.
..At-Takwir :29 ..وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
29. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
.
....Bkn hanya perlu mnyembah.. malah perlu utk kita cintai Allah dgn spenuh hati, spenuh jiwa dn spenuh akal.. cinta separuh hati kpd Allah, dn separuh hati lagi kpd dunia, itu tdk mncukupi..
.
.
..Sadoqallohu..

DZIKIR FIDA'

DZIKIR FIDA' ..Dzikir tebusan
Memohon ampun pd Allah ..agar terhindar dr
NayalaNya .. api neraka .. agar FITRAH smua
Petunjuk tuk seluruh Alam ...
Dibacalah buat Yg uda mninggal pon bole
Dzikir Cubro ...itu Al Iklas 100x min se ari
Dzikir SHUGRO ...TAHLIL bs 1000x
LAA ILAAHA ILLALLAAHU
Pada Allah ..kita terlahir
Atas Kuasa Allah pon.. kita BERDIRI
Bukn mjd penguasa bumi .. agar kasih Nya
Sampai pd Jiwa Yg tenang ..msuk Akhirad
Syaratnya hanya taat pd RABB .. NYA
Salam Ya Salam .. Kasih Allah
Allah sgt sayang pd kita smua
Aamiin

.."SUARA2 ALAM BARZAH"

..Jika sorg itu mncabut nyawa nya sndiri, dia akn dapati diri sukma nya hidup abadi d neraka..
.
..Jgn pinta kematian jika tdk kenal alam barzah yg se benar2.
.
..Dn dia akn dapati dia tdk akn dpt brdo'a dn tdk dpt brtaubat lagi bila sdh berada d alam kematian.
.
..Pembunuh yg membunuh mnusia lain itu msh dpt brtaubat sbelum mati.. ttp mnusia yg mmbunuh diri tdk pnya peluang bgnya utk brtaubat.. sebaik saja dia lintasi alam kematian, istilah taubat sdh tdk wujud lg d sana..
.
..Wahai diri pendosa2.. diri itu akn berada dlm keadaan tdk dpt utk mati..tdk jg dpt d katakn hidup.. diri itu tdk mati, kerana dia msh sedar dn msh brderia rasa.. kesakitan dn azab d alam kematian itu blh mnyebabkn diri jasad itu mati bekali-kali.. ttp diri sukma itu tdk dpt mati kerana ianya diri abadi yg tdk punyai sifat mati spt diri jasad yg boleh mati.. maka dia akn terus mnderita azab selama-lamanya.
.
..Al-A’la :.. 13 .ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
13. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.
.
..Org2 yg sdh mati tdk dpt brdo'a dn brtaubat.
.
....Mrk telah berada d alam abadi.. tdk lg d alam ujian ini... tdk blh brdo'a.. tdk blh brtaubat lg..
.
..Sabda Isa AS:: ""Yaa Tuhanku ..keluarkan lh aku dari dunia ini.. mrk telah memanggil aku in "anak tuhan".
.
..Klu d rasakn diri itu sdh benar2 brsedia utk brpindah k alam abadi yg jauh brbeda dgn alam ini.. maka ingini lh kematian mu.. Allah Maha Mendengar wlu d ucap d dlm hati mu..
.
..Sorg yg brmakrifatullah itu mngerti.. diri jasad itu tdk d sukai diri sukma ..diri jasad itu, diri yg suka brdosa.. dia bernafsu dn dia akn mnyebabkn diri sukma mnanggung azab d neraka yg abadi..
.
..Org2 yg sdh mati itu tdk dpt brtaubat lg.. sdh trlambat utk brtaubat jk sdh mati.. mrk sgt2 ingin kembali k dunia ini utk brtaubat.. mrk alami penyesalan yg sia2..
.
..وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

Dan mereka berteriak didalam neraka itu, “Ya Rabb kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan melakukan amal saleh berbeda dengan yang telah kami kerjakan” [Fâthir/35:37]
.
..وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ
Dan kamu akan melihat orang-orang yang zhalim ketika mereka melihat adzab berkata, “Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?” [asy-Syûrâ/42:44]
.
..Dn mrk2 yg buta hati semasa hidup d ats dunia ini, mrk akn lbh buta lg d alam slepas mati. ..buta hati dn buta mata tdk dpt melihat.. mrk akn hanya melihat kgelapan yg gelap pekat shgga tdk dpt melihat tapak tangan sndiri.. ..ketika itu, mrk akn ingati Allah.
.
..“Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu adalah seorang yang melihat?” (Qs. Thaha [20]: 123-124).
.
..Selama hidup d dunia, mrk hnya melihat dgn mata, ttp tdk pernah pedulikn Mata Hati yg d dlm dada.. shgga Mata Hati mrk brkarat dn gelap kotor srta tdk brfungsi d dunia ini.. ..olh kerana manusia akn melihat brsama Hati d alam barzah,.. kini, Mata Hati mrk d butakn Allah shgga mata mrk trhijab dr mnyaksikn Hakikat.
.
"Sesungguhnya mereka tidak buta mata tapi yang buta itu adalah mata hati yang ada dalam dada" (Al-Hajj ~22:46).
.
..D alam barzah, ..mata dn hati adalh satu.. mnusia akn melihat dgn hati.. manusia jg dpt bual-bicara melalui hati-ke-hati. ..biarpn bahasa2 mrk brlainan.. hati itu mngerti apa yg trsirat d dlm hati yg lain. ,,dosa dn rahsia tdk trsembunyi lg ..hati mrk sndiri akn mndedahkn segala aib diri.
.
..Oleh itu, jgn pinta kematian. ..trkecuali kamu sdh benar2 sgguh meyakini bahwa diri kamu telah d sucikn Allah.
.
..Adalh mustahil bg sorg itu mngingati Allah setiap saat setiap hari kecuali mrk2 yg sdh d sucikn Hati Qalbu, Qalbun dn Qalbi mrk.. mrk itu tdk dpt lupakn Allah tiap detik wlu d mana mrk berada. ..mrk itu org2 yg brjaya mnewaskn syaitan qarin d dlm diri2 mrk... mrk mampu mnundukkn nafsu2 terlarang jg. ..semuanya trjadi ats Qudrat dn Irodat Allah ..d mana adalh mustahil ianya dpt trcapai jk tanpa petunjuk drpd Allah.
.
..Ajal dn maut urusan Allah. ..janji2 Allah adalh amat2 pasti...
.
..Makhluk pertama d ciptakn Allah adalh cahaya.. cahaya itu brnama "Nur Muhammad".. ia lbh tua drpd Jibril maupun Iblis..
.
..Manusia tdk pernah minta d lahirkn.. Adam dn Hawa tdk tahu mrk akn d cipta.. mnusia d cipta drpd tanah dn air.. dgn penyatuan unsur2 tanah, angin, api dn air yg d satukn d dlm satu tubuh brnama Lembaga Adam,, ia d tiupkn Roh Kehidupan dr Allah sndiri.. maka dia pun "hidup bernafas dn brnyawa". ..dia d berikn pglihatan dn pndengaran dn akal utk mghargai.. mengingati.. memuji dn mnyembah Pencipta mrk..
.
..Al-Insan :,,32
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
2. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. ..(Aamiin).
.
..Ali 'Imran :185 ..كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ
185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.
.
..Manusia itu cintakn dunia ..ttp mmbenci kematian.. sdgkn kematian itu lh yg paling pasti. ..Hidup yg sbenar hidup dn benar2 kekal hidup adalh hidup slepas matinya jasad.
.
..Manusia mahukn ganjaran syurga..ttp tdk sanggup mati.
.
..Islam adalh agama Akhirat.. ..Islam itu Tauhid.. dn Tauhid itu Islam.
.
.
..Sadoqallohul 'adzhiim.

.."SHIROTHAL MUSTOQIM"..

..Org2 yg tdk pernah ingati kematian itu akn dapati diri mrk terkejut besar bila mrk benar2 mati dn benar2 sdh berada d alam kematian, ..bila mrk baru trsedar bahwa mrk msh hidup.. tanpa jasad.. ketika itu, mrk akn sedar bahwa yg mati itu adalh jasad dn sukma mrk tdk mati, ttp brbadan yg baru srta ia berupa wajah yg serupa spt diri jasad mrk.. ianya sesuatu yg amat nyata kpd org2 yg sdh alami mati sbelum mati.
.
..Di antara alam kehidupan dunia dn alam kehidupan barzah.. trdpt satu keadaan alam yg tdk dunia.. tdk juga barzah.. ianya alam perantaraan d antara alam hidup dn alam kematian..
.
..Al-Mu’min :53
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
53. Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil,
.
..Al-Qur'an, Taurat dn Injil mngajarkn bahwa wujudnya alam2 lain selain dari alam dunia d bumi yg sdg d huni manusia dn jin ..dan adalh wajib bg sorg Islam itu beriman akn ayat2nya. ..Terkecuali bbrp kerat manusia yg d bukakn hijab olh Allah, kbnyakkn mnusia itu tdk prcayainya.. mrk tdk beriman kpd yg tdk d lihat olh mata, dn tdk d dengar olh telinga..
.
..Malaikat2 itu tdk kelihatan dn ghaib d dunia ini, tetapi kewujudan malaikat itu terbukti benar olh manusia2 yg sdh pernah trkeluar dari jasad mrk.
.
..Dari pngalamn itu, mrk dpt mngenal-pasti beda d antara jin dn malaikat.
.
..Bila sorg itu mati, dia akn trkeluar dr jasadnya.. dia akn saksikn malaikat2, syurga atau neraka itu dgn amat jelas nyata sekali.. ia lbh nyata drpd alam ini.
.
At-Takasur : 7
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
7. dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'Ainul Yaqin.
.
..Malaikat2 itu ghaib d alam ini tetapi mrk mnjd amat2 nyata d alam kematian.
.
..Mati sbelum mati itu trbahagi kpd dua jenis.. pertama:: mrk yg benar2 hampir2 alami kematian srta terkeluar sukma dari jasad mrk. ..kedua:: ..mrk yg brjaya mematikn diri mrk yg lama.. iaitu diri mrk yg brdosa dn brnafsu mazmumah.
.
..Namun ke dua2nya merupakn pembuka kpd gerbang akhirat.
.
..Org2 Muttaqin itu adalh mrk yg beriman dn brtakwa.. mrk itu yg mndpt petunjuk dari Allah dn akn sntiasa mndapat petunjuk drpd Allah shgga nafas terakhir mrk.
.
.. Al-Baqarah :5
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
.
..Az-Zumar :37
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ
37. Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengazab?
.
~~~~~.
.
..Musuh manusia itu adalh syaitan. hawa nafsu,, isi2 dunia dn puji2an.

..Usah trpedaya dgn manusia2 brpangkat dunia.. manusia Kamil yg d ingini Allah d sampingNYA hanyalh mrk yg benar2 beriman bertaqwa.
.
..Rasulullah SAW brsabda,: - “Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai itu di pandangan kalian.” (HR Muslim, dari Jabir –radhiyallahu ‘anhu-)
.
.. Nabi2 trdahlu sering brpesan agar jgn mngambil apa2 pangkat atw gelaran d dunia ujian ini..
.
..Jika kamu kejar cita2 dunia, Allah Maha Pemurah akn berikn kamu nikmat2 dunia ini dgn sempurna..
.
Hud :15 ..مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ
15. Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.
.
..Tetapi ingatlh.. brsedialh d akhirat kelak, mrk tdk akn dpt apa2..kecuali azab neraka yg abadi se lama2nya...
.
Hud Ay:at 16 ..أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
.
..Alu ‘Imran: 196-197
..لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ
“Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya.
.
..Maka mnjd kafirlh org2 yg mngejar kekayaaan dunia itu.. mrk tlh memilih nikmat dunia yg hina ini.. Allah Maha Pemurah akn sempurnakn jk itu yg mrk do'akn.. dn Allah akan sempurnakn jg balasan neraka trhdp mrk kerana itu yg mrk pinta.. Allah tdk zalim.. mrk yg zalimi diri sndiri..
.
..Al-'Adiyat :8 ..وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
8. dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
.
..Se sgguhnya org2 yg sdh biasa dgn kepayahan hidup itu tdk takuti akn kemiskinan.. akn tetapi,, mrk yg kaya harta dunia itu amat2 takuti jatuh miskin lbh drpd takuti ayat2 dn hukum2 Allah.. sgguh mrk itu itu d butakn hati mrk olh Allah.. lantas trhijab dr mnyaksikn prkara2 akhirat.
.
..Sungguh mrk itu tdk hidup d jalan ayat2 Allah wlu pn mrk berakal dn berilmu. Hati itu msh trhijab.
.
~~~~~.
.
..Allah tdk prnah brjanji d dlm Al-Qur'an bahwa org2 ulama dn ahli2 kitab akn d selamatkn.. tetapi Allah telah berjanji d dlm Al-Qur'an bahwa org2 beriman dn brtaqwa lh yg akn d selamatkn..
.
..Fussilat :18
وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
18. Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
.
..Manusia brhati dunia itu mmandang tggi kekayaan dn ktinggian pangkat mrk d dunia yg ini. ..dn tdk berani keluar dr kekayaan dn keselesaan hidup mrk.. mrk akn mndpt susah yg amat besar d akhirat kelak.
.
..Mrk juga mandang tggi ulama2 yg d gelar olh manusia.. pd Hakikatnya, gelaran2 "ulama" atau "ustaz" atau "mufti" itu bukan gelaran pemberian atw kurniaan Allah.. itu smuanya gelaran yg d beri olh mnusia sndiri.. bukn dtg dari Allah.
.
..Mrk yg msh trhijab itu tdk dpt mngenal yg mana mnusia yg d muliakn Allah dn yg mana manusia yg d muliakn manusia2 brhati dunia.
.
..Jika mrk benar2 ulama yg punyai jiwa sorg "Muttaqin", mrk tdk akan berani memegang apa2 gelaran atw pangkat "dunia ujian ini".. (segala kebanggan hati itu akn d soal d Akhirat).
.
..Mrk tdk akn berani hidup dgn brmewahan dgn brlebih2an dunia ini..
.
..Mrk tdk akn berani berasa "lebih baik" drpd manusia lain..
.
..Mrk tdk akn berani mnyembunyikn tiap suatu yg Allah perturunkn k ats mrk..
.
..Mrk yg merahsiakn ilmu2 Allah utk hanya d kalangan mrk.. mrk mmbuat kenyataan2 fatwa mrk sndiri.. mrk tdk ingin mendidik manusia lain dgn ikhlas dn percuma tanpa bayaran wang dn harta.. mrk tdk memikirkn kselamatan akhirat manusia lain selain akhirat mrk shj.
.
..Allah akn tuntut hukumam k ats mrk2 yg sembunyikn ilmu2 Allah drpd d sebarkn ke khalayak umum. ..sgguh mrk pencinta dunia itu tdk belajar dr Kitab Musa AS dn Ibrahim AS..
.
..Al-Mu’min :70
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
70. (Yaitu) orang-orang yang mendustakan Al Kitab (Al Quran) dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul Kami yang telah Kami utus. Kelak mereka akan mengetahui,
.
..Manusia yg memuliakn diri d dunia ini, akn d hina d akhirat.. -(Taurat Nabi Musa AS).
.
..Mrk yg tdk prnah menangis d dunia ini.. akn menangis d akhirat. -(Taurat Nabi Musa AS).
.
..Al-A’la :18 ..إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ
18. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
.
..Al-A’la : 19
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ
19. (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
.
.
..(Al-Maidah :67) ..67.Wahai Rasul! Sampaikanlah (semua) apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak kamu lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
.
..Sadoqallohul'adzhiim.