Laman

Selasa, 10 Mei 2016

MAKNA HANACARAKA

MAKNA HANACARAKA
ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
•Ha-Na-Ca-Ra-Ka berarti ada ” utusan ” yakni utusan hidup, berupa nafas yang berkewajiban menyatukan jiwa dengan jasat manusia. Maksudnya ada yang mempercayakan, ada yang dipercaya dan ada yang dipercaya untuk bekerja. Ketiga unsur itu adalah Tuhan, manusia dan kewajiban manusia ( sebagai ciptaan).• Da-Ta-Sa-Wa-La berarti manusia setelah diciptakan sampai dengan data ” saatnya ( dipanggil ) ” tidak boleh sawala ” mengelak ” manusia ( dengan segala atributnya ) harus bersedia melaksanakan, menerima dan menjalankan kehendak Tuhan.• Pa-Dha-Ja-Ya-Nya berarti menyatunya zat pemberi hidup ( Ilahi) dengan yang diberi hidup ( makhluk ). Maksdunya padha ” sama ” atau sesuai, jumbuh, cocok ” tunggal batin yang tercermin dalam perbuatan berdasarkan keluhuran dan keutamaan. Jaya itu ” menang, unggul ” sungguh-sungguh dan bukan menang-menangan ” sekedar menang ” atau menang tidak sportif.• Ma-Ga-Ba-Tha-Nga berarti menerima segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maksudnya manusia harus pasrah, sumarah pada garis kodrat, meskipun manusia diberi hak untuk mewiradat, berusaha untuk menanggulanginya.Makna Huruf HANACARAKA
1. Ha Hana hurip wening suci – adanya hidup adalah kehendak dari yang Maha Suci
2. Na Nur candra, gaib candra, warsitaning candara – pengharapan manusia hanya selalu ke sinar Illahi
3. Ca Cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi – arah dan tujuan pada Yang Maha Tunggal
4. Ra Rasaingsun handulusih – rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani
5. Ka Karsaningsun memayuhayuning bawana – hasrat diarahkan untuk kesajeteraan alam
6. Da Dumadining dzat kang tanpa winangenan – menerima hidup apa adanya
7. Ta Tatas, tutus, titis, titi lan wibawa – mendasar, totalitas, satu visi, ketelitian dalam memandang hidup
8. Sa Sifat ingsun handulu sifatullah – membentuk kasih sayang seperti kasih Tuhan
9. Wa Wujud hana tan kena kinira – ilmu manusia hanya terbatas namun implikasinya bisa tanpa batas
10. La Lir handaya paseban jati – mengalirkan hidup semata pada tuntunan Illahi
11. Pa Papan kang tanpa kiblat – Hakekat Allah yang ada disegala arah
12. Dha Dhuwur wekasane endek wiwitane – Untuk bisa diatas tentu dimulai dari dasar
13. Ja Jumbuhing kawula lan Gusti – Selalu berusaha menyatu memahami kehendak-Nya
14. Ya Yakin marang samubarang tumindak kang dumadi – yakin atas titah/kodrat Illahi
15. Nya Nyata tanpa mata, ngerti tanpa diuruki – memahami kodrat kehidupan
16. Ma Madep mantep manembah mring Ilahi – yakin/mantap dalam menyembah Ilahi
17. Ga Guru sejati sing muruki – belajar pada guru nurani
18. Ba Bayu sejati kang andalani – menyelaraskan diri pada gerak alam
19. Tha Tukul saka niat – sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niatan
20. Nga Ngracut busananing manungso – melepaskan egoisme pribadi manusia
Dalam kisah AJISAKA
ha na ca ra ka Dikisahkanlah tentang dua orang abdi yang setia
da ta sa wa la Keduanya terlibat perselisihan dan akhirnya berkelahi
pa da ja ya nya Mereka sama-sama kuat dan tangguh
ma ga ba tha nga Akhirnya kedua abdi itu pun tewas bersamaAksara Jawa ha-na-ca-ra- ka mewakili spiritualitas orang Jawa yang terdalam: yaitu kerinduannya akan harmoni dan ketakutannya akan segala sesuatu yang dapat memecah-belah harmoni. Konon aksara Jawa ini diciptakan oleh Ajisaka untuk mengenang kedua abdinya yang setia.Dikisahkan Ajisaka hendak pergi mengembara, dan ia berpesan pada seorang abdinya yang setia agar menjaga keris pusakanya dan mewanti-wanti: janganlah memberikan keris itu pada orang lain, kecuali dirinya sendiri: Ajisaka. Setelah sekian lama mengembara, di negeri perantauan, Ajisaka teringat akan pusaka yang ia tinggalkan di tanah kelahirannya. Maka ia pun mengutus seorang abdinya yang lain, yang juga setia, agar dia pulang dan mengambil keris pusaka itu di tanah leluhur. Kepada abdi yang setia ini dia mewanti-wanti: jangan sekali-kali kembali ke hadapannya kecuali membawa keris pusakanya. Ironisnya, kedua abdi yang sama-sama setia dan militan itu, akhirnya harus berkelahi dan tewas bersama: hanya karena tidak ada dialog di antara mereka. Bukankah sebenarnya keduanya mengemban misi yang sama: yaitu memegang teguh amanat junjungannya? Dan lebih ironis lagi, kisah tragis tentang dua abdi yang setia ini selalu berulang dari jaman ke jaman, bahkan dari generasi ke generasi.
UNEN UNEN JAWA
*pamulange sangsarane sesami = pelajarannya sengsaranya sesama
*sakti tanpa aji = berhasil tanpa sarana
*sugih tanpa banda = bisa menginginkan apa saja tanpa persiapan
*ngluruk tanpa bala = menyusup tanpa teman, tetapi selalu mendapatkan hasil
*ngasorake tanpa peperangan = menang tanpa menggunakan kekerasan/perang (objek)apa kang sinedya teka,apa kang kacipta dadi = apa yang diinginkan/diamaui akan terjadi/ tercipta.
*Digdaya tanpa aji = sakti tanpa ajian
*Trimah mawi pasrah = menerima dengan menyerah
*Suwung pamrih tebih adjrih = sepi hasrat jauh dari takut
*Langgeng tan ana susah tana ana bungah= tenang tetap hidup nama
*murid gurune pribadi = murid gurunya pribadi
KAJIAN SYAHADAT TAUHID/KEESAAN
1. NIAT SYAHADAT
2. RUKUN SYAHADAT
3. BINASANYA SYAHADAT/ BATHAL
4. PENYAKSIAN SYAHADAT.
1 NIAT SYAHADAT
FA’LAM ANNAHU LAAILAHA ILLALLAHWAL AWALU WAL AKHIRU WAL ZAHIRO WAL BATHINOASHADUALLAILAHAILLAHU WA ASYHAHADU ANNAMUHAMMADARRASULLAH.
MULAI AWALKEHIDUPAN DANAKHIR KEMATIANDARI ZAHIR MAUPUN BATHIN TETAP TIDAK BERUBAHIKTIKAT HAQQUL YAAKIN AINULYAKIN KAMALULYAKIN.
TETAP DUAKALIMAH SYAHADAD.
AGAR ALLAH SENANTIASA MEMELIHARA KEYAKINAN KITA TIDAK BATHAL ATAU BINASA.SYAHADAT KITA
DOA;RABBANA MAAKHALAQ TAHAZA BATHILA PA SUBHAKAPA KINAA AZBANNAR.PAHALNYA SETUNG HITUNG BINTANG DILANGIT DENGANNIAT MEMELIHARA HAQ MEMELIHARA SYAHADAT.
2.R U K U N SYAHADAT TAUHID
.MENG ESAKAN AKAN ZAT ALLAH KAJIAN=TAUHIDUS ZAT . Ilmunya=,MA’ RIFATULLAH.
DALIL= LA ZATUN BI HQQI ILALLAH= tiada ada yang punya zat yang haq selain Allah . KESIMPULAN =Kenal ALLAH.Juga HAMBA Zikirnya Zikir =syir rahasianya= ismu ZAT Nama aslinya: zat Allah. Tersembunyi.Pujinya: mutlak:puji qadim Bagi qadim, Atau. puji Allah bagi Allah Namanya: Kalam qadim. Kajiannya -Ma’rifat,Mengenal Allah :pengenalan Akan Lenyap Dalam Takbiratul Ihram.Takbir, Akan lenyap di dalam husu ses at, husu Akan lenyap Kepada Mabrur, Mabrur, Akan Lenyap Kepada Zat Wajibal wujud Laisa Kamislihi Syai un.
.MENG ESAKAN AKAN SIFAT2 ALLAH.KAJIAN = TAUHIDU SIFAT . Ilmunya= HAQIKAT >>>>>>>>>>>>DALIL= LA SIFATUN BI HAQQI ILALLAH=tiada ada yang punya sipat haq kecuali Allah amalan. Sipat 20. wujud s/d Mutaqallimun hanya milik Allah. Zikirnya;zikir; nyawa rahasianya : ismul azam = Nama perhimpunan: Zahr. Pujinya .Puji Allah Bagi Qadim.Kajianya Mennyempurakan rukun 13 rukun shalat. Rukun 13 Akan Lenyap kepada Syahadat Syahadat Akan Lenyap kepada sifat 20 sifat 20 akan lenyap kepada .Ma'ripat.
. MENG ESAKAN AKAN ASMA ALLAH. KAJIAN=TAUHIDUL ASMA = Ilmunya= TARIQATLA ASMAUN BIHAQQI ILLALLAH= Tiada yang Bernama Hanya allah Amaliahnyasma allah 99 contoh, sabur, sakur . rajak dll haya milik allah. Zikirnya:zikir= hati. Pujinya: puji Muhaddas Bagi Qadim Atau Puji Muhaddas Kepada Qadim. Setelah sempurna Menjaga Kesucian. Wudhu. Wudhu akan lenyap Kepada. Shalat . Shalat Akan Lenyap Kepada Syahadad.
. MENG ESAKAN AP’ALNYA =Ilmunya= Syariat DALIL= LA AF’ ALUN BI HQQI ILLALLAH=tiada yang punya ap‘al-/ Melainkan Allah. Ket. Wala tataharraka illa bi iznillah ,zikirtnya:zikir=lisanPujinya :puji Muhaddas Bagi muhaddas Atau puji hamba. Allah. Kesuciannya. Mandi junub.akan lenyap Kepada.istinja. istinja akan lenyap kepada Wudhu. Jai Saling keterkaitan sama Saling menyempurnaakan.=yangber nama allah itu; Ada zat ,ada sipat ,ada Asma, Ada Ap’al ada Rahasia danAda Rasa.Itulah yang bernama allah I sedangkan Allah Itu Hnya Nama Pangkat PujipujianYang bisa di seru Orang di seluruh AlamDenganPengelan Mahluk allah dahulu , akan utomatis bisa Mengenal Allah . Namanya :Jalan Pemulangan asal Usul. Tapakkaru pi Halki llah: tapakurlah tentang Maluk allah.Wala Tapakkaru pi Zati llah: dan jangan kau pikirkan dulu Zat Allah.Karena nyatanya Kudrat Irad Allah Ta’ ala itu Sabnyat nyata Pada Mahluk,/Hambanya. Ini Didapatnya di Pengalaman rohani.5.Tauhidus zauk= Mengesakan akan Rasa:La zaukun illallah:tiada yg Merasa hanya allah. Walam yazauk walam yardi walam yarpaillah. Barangsipa Siapa mengenal pasti merasa. 6.Tauhidus syir =Meng esakan akan Rahasia Allah, Rahasianya =Ismu ZAT.Ket.Hadirnya rasa.di dalam rasa,dan Hadirnya suhud di dalam rasa. Martabat iniBisa didapat, pada Waktu slalat , Musahadah .Murakabah ,Tapakur,didalam halwat, atau suluk , saat membaca alqur’an dan padawaktu membaca Shalawat Nabi.namanya: zatbah Rasulullah. Akan Naik ke zatbah Ilahiyah/rububiyah. Disebut makom pana naik,panapillah naik kemakom baqa dan baqa billah..apabila sampaike Martabat ini. Dinamai makom= Iza arada syaian ayyakulalahu kun payakun.atau Wama yasahum indarobbim.!! Makom ini kecuali ada ijin Allah, illab iznillah. Kalau masi h ada saja beras. Dan ada uaang dikantung.jangan jangan coba2 Takut Akan istidrat lanjuran allah.jadi !! Rabbakumul a’la .akan menyeruapi Fir’aun. Tetaplah pada pondasi asal Walan a’ maluna Walakum a’ malum. Karena kita semua, Lahaula walakuata illa billah hil alihil aziim.walalhua’lam.
3. BINASANYA SYAHADAT / BATHALNYA SYAHADAD
1. Menyangkal di ciptakan Allah/putus asa
2. menyekutukan Allah
3. Murtad /pindah agama kemudian kembalilagi.
4. Meng ulang ulangi berbuat dosa besar+ besar/ durhaka kpd ibu bapak.
4. PENYAKSIAN SYAHADAD
DALIL ALAS TUBI RABBIKUM QALU BALA ANNAHU LA ILA HAILLALLAH MUHAMMADURRASULULLAH. KETERANG; ASYHADU ALLA ILAHA ILALLAH = PENYARAHAN JASAT MUHDDAS ATAU ZAHIR HANYA MILIK ALLAH, SAKSINYA NYAWA#WA ASYHADU ANNA MUHAMMADARRASULULLAH= Penyerahan Nyawa SYAKSINYA= TUBUH, NYAWA, ALLAH TA ALA. Sayhdan. HU= PENGAKUAN ALLAH TAALA = BAHWA TUBUH DAN NYAWA MU HAQ KU . QUL SUBHANA RABBY.
Untuk menyelusuri ke martabat yang lebih baik Ihtisal ,ilmu wal amaliah itu ihtisal kepada Rasulullah. Murid sanat dari gurunya Guru sanat dari gurunya sampai kepada sahabat sampai kepada rasulullah sampai kepada Allah swt Tanyakanlah kpd guru yang murabbi mursid.Wallahualam. Lahaulawalakuata illa billahil ali hil azim.
YANG HARUS RUTIN HARI HARI.KESUCIAN KUNCI UTAMA
1. MANDI JUBUB ZAHIR BATIN sesuai cara dan niat
2. ISTNJAZAHIR BATHIN sesuai cara,dan niat
3. WUDHU ZAHIR BAHTIN sesuai cara dan niat
4. SYAHADAT ZAHIR BATHIN sesuai dgn 4 tauhid ke esaan.+ rasa & syirYang bikin Gara2
4 kesempurnaan di atas lenyap di istinja lenyap di,wudhu ,lenyap di rukun 13 lenyap di sifat 20 lenyap disyahadat lenyap di Ma rifat lenyap di tahbiratul ihram lenyap di . Mabrur Lenyap di.KET= Kalau 1 s/d 4 sempurna=Hlilang lenyap di dlm kubur kembalikepada Allah
• Mandi junub tdk sempuna putih kuning di dlm kubur utuh.
• Istinja tidak sempurna lamak mungkal di dalam kubur Utuh
• Wudhu tidak sempurna kurus kering di dalam kuburUtuh.
• Syahadat tidak sempurna Hancur lebur bercerai berai di dalam kubur.BUKAN Mayit TetapiBangkai.
INI Tadi cuma salah 1 Tdk sempurna.
Di lanjutkanDengan pengenalan jalan pemulangan kaluberkenan
MENGENAL DIRI SEKALIGUS MENGENAL ALLAH
Dalil.Awaluddin Ma’rifatullah= awal ber Agama Mengenal akan Allah.
Berlakunya sembah Kepada Allah Atas Kenal , kalau tidak kenal Cuma nyebut. Man Arafa Nafsahu fakat Arafa Rabbahu=Barang siapa Mengenaldiri Akan kenal pada Tuhannya.
Dalil : Innalillah= sesungguhnya kita berasal dari Allah Wa ilaihi rojiun=Akan kembali kepada Allah Pembuktian Sesungguhnya kita Berasal Dari Allah.Kata Allah Aku adalah Perbendaharan Yang Ter sembunyi. Aku ingin Terkenal dan dikenal Maka kuciptakan segala alam dan isinya.Kata Allah Aku ingin Melihat diri Di luar diri ku.Sebenarnya sebelun ada langit dan bumi , sebelum ada surga dan NerakaDan juga sebelum Ada Mahluk. Dan allah pun belum di kenal sudah adalahkita.Sekarang ? adanya kita dimana? Adanya kita semua Yaitu didalam Per bendaharan Allah didalam kunhi zat Allah.Sedangkan Allah Masih seorang diri. Apakah roh kita apakah Sama Usia Allah dengan Roh kita .sama2 tiada Awal tiada akhir. Kata Allah Wahai segala Perbendaharaan roh Manusia aku ingin Mencipta Alam perhatikan dan sebut KUN secara ber sama2.
KUN = bersama2 jadi 7 lapais bumi dan isinya tumbuhan dan Binatang didarat dan dilaut.
KUN jadi 7 lapis langit Dan pelanet ,tatasurya.dan Gugusan bintang
KUN jadi Surga .
KUN jadi Neraka.
KUN jadi Malaikat,
KUN lagi Jadi Jin,
KUN lagi Jadi.Iblis.
Sudah 7 x KUN. Kesemuanya ter sebut Kata Allah Adalah Berdiri Sendiri dengan Nyawa Masing2 Kesumuanya aku yang mengendalikannya. Yang sudah diberi tugas sesuai Perjanjian . Sekarang Kata Allah Akuingin Melihat Diriku diluar diriku aku Mau mencitakanAdam.
Dalil: Wahalaqta adama Kasuratihi=Kuciptakan Adam Seperti rupaku Kata Allah Atau Seperti Bentukku atau Seperti aku kata Allah.
Allah Taala Memerintah kan Jibril Untuk Mengambil. Tanah ,angin ,api,dan AirDi Pertengahan dunia. Di negeri Mekkah. Dimana Nanti di bangun ka’ bah Baitullah Oleh Nabi Ibrahin.Proses Penciptaan Adam. Kata Allah Akan kuBuat Adam Seperti Ujud ku Kata Allah Baik bilang Malaikat. Setelah Adam Di Bentuk Persis Allah Ta ala Maka Allah Ta ala Meniupkan Roh Kepada Adam Lalu adam Bersin , apa gerangan Yang Terjadi. Adam Cuma bisa Bernapas saja . Nama Nafasnya idaf . wahai jibril Aku Sudah Bisa Melihat diriku diluar diriku, Allah Taala sangat senang.Walaupun sudah .hidup .Namun adam Masih Belum Bisa ber jalan dan Bergerak ,berkata, balum bisa Mendengar dan Merasa. Masih kaku adam.Hai jibril Bagai mana ini ? adam tidak bias apa2. Sekarang Kata Allah KUN Sempurnalah adam. Setelah diKun adamTetap Saja Belum sempurna..Kata Allah Whai jibril >Kamu diam2 Saja AKU AKAN BER TAJALI di ujud Adam Biar Adam Sempurna.Biar Aku Gaib diri Adam Dan Aku ingin Di kenal dan Terkenal. Aku akan Menjadi Rahasia Diri Manusia . dan aku Akan Meneteskan Per bandaharan zatKU melewati Sulbi Adam.Setelah Adam Sudah sempurna Adam Tinggaldi dalam surga. SeOrangdiri.Bagaimana Biar Adam Tidak Kesepian disurga status Adam Belum Tau entah Laki Entah bini jadi adam yatim tidak punya bapa tidak punya ibu .jadi adam itu binnya siapa?Sulbi Adam Belum Memanjang.Adam Maliku jasat: adam raja sekalian jasat.Muhammad Malikul Arwah: Muhammad Raja sekalian rohAllah Malikul zat :Allah raja sekalian zat.Sekarang adam ditidurkan Oleh Allah . adam tidur pulas . dengan ,kuasa Allah di cabutlah Tulang rusuk Adam di sebelah kiri. Dijadikanlah SITI HAWA Nur sia permula asal.Sekarang adam tidak kesunyian lagi disurga , dan Adam dimuliakan Para Malaikat dan kalangan jin Kenapa ? Sebab Hanya Bangsa malaikat Yang Melihat allah Ta’ala ber tajali Penuh Kediri adam . Karena ADAM dimuliakan Betul oleh Malikat. lalu iblis iri Dengki ,sama Adam Dan Hawa , Lalu iblis menipu daya adam. Apa seba nya iblis Mau menipu daya adam Sebenarnya caranya Allah Taala Aja ingin dikenal dan terkenal biar cepat turun kebumi adapun iblis diciptakan dari Api. Dia disipati Allah Al Mutakabbirin.+takbur..
Sebenarnya adam Mau dikirim Kebumi sebagai Halifah dimuka bumi. Wakil Allah dimuka Bumi. Jadi Alwakil dengan albathin :adalah satu.
Dalil+ zahirro Rabbi fi Bathini Abdi.= zahir Allah pada bathin hambanya. Lalu Adam di beri : Nama2 segala sesuatu
dalil+wa adamul Asma Akullaha. Wa adamu sifat akullaha, adamu wujut akullaha. Wadamu syir akullaha. Adamu zauk akullaha.
Jadi adam di beri segala nama segala sifat segala rahasia, segala rasa.Wal Hasil Iblis Menggoda, Mau me makan akan buah huldi , lalu terbukalahNapsu birahi. Sulbi adam Memanjang .sulbi sitiHawa tabuka . lalu tidakPantas lagi tingggal disurga.
Lalu dengan izin Allah, adam turun Kedunia bersama sama2 ada tiga Unsur Didiri Adam. TUBUH. NYAWA. ALLAH TA ALA. YANG TIDAK bisa dipisah kan adam dan hawa di bekali Rasa surga Jannatun Naim biar dia Ingat pulang kesurga. Yaitu Rasanya Pada Waktu Adam Kumpul sama hawa di dunia. Waktu kita kumbul isteri disini .Kalilam mayaskurun .atas nikmat surga jannatun naim.Sekarang diri kita ada di perbendaharaan adam Yaitu gaib Di sulbi adam sulbi nuh ,terus sulbi Ibrahim sampailah ke sulbi Abdullah. Dikandung rahim sitiAminah. Lahirlah Rasulullah SAW. Di kota mekah.Jadi kita gaib dari sulbi kesulbi 25 nabi Menyebar SampaiKesulbi Orang tua kita. Lahirlah kita .sama unsurnya ilal Asli .
3Unsur jasat, roh, dan Allah ta’ala.Satu Batang Tubuh. Ket. Mencari Allah diluar diri Syirik Mencari Allah Didalam Diri Jindik. Misal Kapas Brlindung Di benang Benang Berlindung di kain. Seakan2 Kapas dan Benang tidah nampak. YangNampak Adalah Kain.Atau gaib Allah Yang nya ta Hamba. Sebab Terdinding kita Kepada Allah, Selain Ujud Allah. Masih ada Rasa ujud kita. Selain sipat Allah Masih ada Rasa sipat kita.
Misal Ujud Artinya Ada Mustahil tiada Berarti nyata ADA. Lawannya Adam.Tiada.Berarti Adam Cuma Hanya Nama saja yang ada Allah Taala saja. Sekrang AllahTa ala tidak Bisa menyamar lagi. Sandiwara Allah taala sudah Ketahuan Berani lah ngomong Begitu . Allah Taala Sangat senang sekali Kalau kita mengenali Dia. Daripada kita tdk Kenal terdinding Merupakan Najis Hidapan Allah.Unsur Manusia : ada tubuh. Ada roh/nyawa/ ada Allah Ta’ala
Rasulullah Berkata: Tiada ada kulihat Pada Hamba itu :Melainkan Allah Taala Zahir dan Bathinnya.
Abu Bakar berkata: tidak kuliahat sesuatu Pada hamba: malainkan allah taala dahulunya.
Umar Berkata :tidak kulihat sesuatu Pada Hamba: Melainkan Allah Taala sertanya.
Usman Berkata :Tadak kulihat sesuatu Pada Hamba :Melainkan allah Taala Dalamnya.
Syaidina ali berkata:tidak kulihat sesuatu Pada hambanya Melain kan Allah Kemudiannya.Sesungguh nya kita berasal dari Allah. Apa bila Berasal dari allah Pasti adalah Allah. Allah Taala alzahir : yang disipatinya Lahaula walaku wata illa billah il ali helazim. Apabila tidak bisa menyatakan yang zahir . apalagi menyatakan yang Batin. Sebenar nya Allah Taala Cuma pinjam Nama saja yaitu: nama > ahmad . nama: Nor Muhammad,Nama Adam. Dan Nama2 kita semua.
Sebenarnya Manusia itu tinggal cerita saja.
Sipat. Ujud Artinya Ada Mustahil tiada Ber arti nyata ada. Lawannya mustahil Adam: artinya Tiada. Jadi siapa yang ada?Contuh Laisa: rupa ,suara, kelakuan, dan sidik jari . ada yang samada seluruh alam dunia ataupun di akhirat . Itulah yang di sebut Mnusia.Missal: ada tubuh ada roh saja: coma bisa bernapas saja .suara .pendengaran, kata2 tdk bisa. Kalau ada tubuh ada roh ada allah. Maka sempurnalah semuanya sebagai manusia. Pi Ahsani Takwin.Itulah Yang di Namai Umat muhaammad Hammba AllahKebanyakan Orang yang terdinding dengan allah karena sangat dekatnya.ahirnya tidak kenal. Dikiranya allah Ta’ala ada di atas langit Habarnya Waktu mi’rat Nabi bertemu dengan Allah Di sidratul Muntaha. Dianggapnya Allah Taala batinggal di ataslangit. Sebenarnya dimana hambanya berada disitulah allah. Kebanyakan orang Memaham Allah satu Bersama sama menyembahnya bukan begitu kalau begitu missal ada seribu orang yang kenal :akan bias di perkenalkan. Allah itu sangat bisa dikeanal Tetapi tidak bisa di perkenalkan sepada siapa pun Karena sipatnya Laisa tidak sama satu sama lainnya., Kepada ujud Hambanya. Tubuh ,jawa, allah Ta’ala satu batang tubuh. Masing di beri sesambahan. Mulai biajal kita.Jadi kita sembahyang itu allah Ta ala Memuji dirinya . puji kadim Bagi Kadim Atau puji allah bagi allah Bagi Yang sudah kenal .kalau belum kenal .Puji Muhadas Pada muhaddas. Ampun Ma af Mudah2 an Bermampatat Bagi diri saya dan keluarga. dan besar mampaatnya untuk sahabat rekan2 dan Orang lain.Amin.3

Tidak ada komentar:

Posting Komentar